මුත්රා කැතීටර්

මුත්රා කැතීටර්

  • මුත්රා කැතීටර්

    මුත්රා කැතීටර්

    නිෂ්පාදන විස්තරය √ එය ආනයනය කරන ලද වෛද්‍ය ශ්‍රේණියේ සිලිකොන් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත √ සිලිකොන් ෆෝලි කැතීටරය PVC රබර් කිරි වලින් සාදන ලද ප්‍රමාණයට වඩා හොඳ ජලාපවහනය සඳහා විශාල අභ්‍යන්තර ලුමෙන් ඇත. ආසාදනය වැළැක්විය හැකිය √ වඩා හොඳ ජෛව අනුකූලතාවයක් නිසා සිලිකොන් ෆෝලි කැතීටරය පුළුල් ලෙස පිළිගෙන ඇති අතර නැවත නැවත ඉන්ටූබටි නිසා ඇති වන මුත්‍රා මාර්ගයේ කම්පනය අඩු කළ හැකි අතර එහි වාසය කිරීමේ කාලය දින 30 ක් විය හැකිය.