රෝගියා නිරීක්ෂකයා

රෝගියා නිරීක්ෂකයා

  • රෝගියා නිරීක්ෂකයා

    රෝගියා නිරීක්ෂකයා

    සම්මත: ECG, ශ්වසනය, NIBP, SpO2, ස්පන්දන වේගය, උෂ්ණත්වය-1

    විකල්ප: නෙල්කෝර් SpO2, EtCO2, IBP-1/2, ස්පර්ශ තිරය, තාප රෙකෝඩරය, බිත්ති සවිකිරීම, ට්‍රොලි, මධ්‍යම ස්ථානය,HDMI,උෂ්ණත්වය-2