නාසික biliary ජලාපවහන කැතීටරය

නාසික biliary ජලාපවහන කැතීටරය

  • නාසික biliary ජලාපවහන කැතීටරය

    නාසික biliary ජලාපවහන කැතීටරය

    නිෂ්පාදන විස්තර යෙදුම් නම්‍යශීලී බව සහ තද බව √ ජලාපවහන කැතීටරය නම්‍යශීලී බව සහ දෘඩතාවයේ පරිපූර්ණ සංයෝජනයක් සපයයි විකිරණශීලීතාවය √ ජලාපවහන කැතීටරය විකිරණශීලී වේ, එමඟින් දකුණු හා වම් හෙපටික නාලිකා කොලෙඩොචස් සිනිඳු මතුපිට ස්ථානගත කිරීම තහවුරු කිරීම පහසු කරයි √ ජලාපවහන කැතීටරය නිර්මාණය කර ඇත. පිත්තාශයේ හානිය අවම කිරීම සඳහා සුමට දුරස්ථ අවසානය යෝග්‍යතාවය √ සම්බන්ධක වර්ග දෙකක් තිබේ අපේක්ෂිත භාවිතය: √ තාවකාලික එන්ඩොස්කොපික් සඳහා භාවිතා කරයි ...