ප්රති-ප්රත්යාවර්ත ජලාපවහන බෑගය

ප්රති-ප්රත්යාවර්ත ජලාපවහන බෑගය

  • ප්රති-ප්රත්යාවර්ත ජලාපවහන බෑගය

    ප්රති-ප්රත්යාවර්ත ජලාපවහන බෑගය

    නිෂ්පාදන විස්තර විශේෂාංග එල්ලෙන ලණු නිර්මාණය √ ජලාපවහන බෑගය සවි කිරීමට පහසු සීමා ස්විචය √ ද්රව සර්පිලාකාර පැගෝඩා සම්බන්ධකය පාලනය කළ හැකිය √ කැතීටර් පරිවර්තක සම්බන්ධකයේ විවිධ පිරිවිතර සඳහා සුදුසු වේ (විකල්ප) √ තුනී නලයකට සම්බන්ධ කළ හැකිය නිෂ්පාදන කේතය පිරිවිතර ද්රව්ය- ධාරිතාව 0105 500ml PVC 500ml DB-0115 1500ml PVC 1500ml DB-0120 2000ml PVC 2000ml