TPN බෑගය

TPN බෑගය

  • TPN බෑගය

    TPN බෑගය

    මාපිය පෝෂණය සඳහා ඉවත දැමිය හැකි මුදල් සම්භාරයක් වියදම් බෑගය (මෙතැන් සිට TPN බෑගය ලෙස හැඳින්වේ), මාපිය පෝෂණ ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය රෝගීන් සඳහා සුදුසු වේ